• Adams-Perez, Amanda
  Teacher PE
    Send an Email
    254-336-1939
    https://killeenisd.schoology.com/user/24443601

  Alexander, Amy
  Counselor Elementary School
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/24441333

  Banks, Melissa
  Teacher Behavior Mgmt Elementary School
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/55201260

  Beauclair, Lauren
  Teacher Prekindergarten
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/24438823

  Bevan, Jessica
  Teacher 4th
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/108086145

  Bilberry, Lynn
  Counselor At-Risk (District)
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/112471202

  Brooks, Lara
  Teacher 2nd
    Send an Email
    254-336-1940
    

  Bueno, Grace
  Teacher 1st
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/107246820

  Cantrell, Ryan
  Teacher 4th
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/97000696

  Carlson, Sara
  Teacher 5th
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/72061242

  Carter, Ashlee
  Teacher Kindergarten
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/83490465

  Castrillon, Cristina
  Teacher 4th
    Send an Email
    254-336-1940
    

  Cawthorne, Tammy
  Teacher 5th
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/24896109

  Ceballos, Salome
  Aide Behavior Management II
    Send an Email
    254-336-1940
    

  Colon Velazquez, daniel
  Crossing Guard
    Send an Email
    254-336-1940
    

  Crowley, Anisa
  Teacher Kindergarten
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/89435062

  Davis, Morgan
  Teacher Music
    Send an Email
    254-336-1940
    

  De Avila, Arcelia
  Assistant Manager School Nutrition
    Send an Email
    254-336-1940
    

  Douglas, LaToya
  Teacher Prekindergarten
    Send an Email
    254-336-1940
    https://killeenisd.schoology.com/user/32135849

  Dukes, Latesha
  School Nutrition Worker 6hr
    Send an Email
    254-336-0077